Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej z siedzibą w Porębach Wolskich

Zasady przyjęć

Środowiskowy Dom Samopomocy (w skrócie: ŚDS) świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności interpersonalnych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM ŚDS

Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Raniżów.

Dom dysponując wolnymi miejscami może przyjąć osoby spoza terenu gminy po uprzednim podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu.

Skierowanie do domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego w oparciu o następujące dokumenty:

1) wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego,

2) wywiad środowiskowy,

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

4) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

5) grupa inwalidzka lub orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba ubiegająca się o skierowanie do domu takie posiada.

KTO USTALA TERMIN PRZYJĘCIA DO DOMU

Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik domu, wskazany przez kierownika, przekazuje uczestnikowi lub jego opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu.

W przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby chorej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza pisemną notatkę w tej sprawie i przekazuje ją kierownikowi domu.

Kwestie przyjęcia i pobytu szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy § 7 i  § 8

ZOBACZ Rozporządzenie

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny