Zasady przyjęć

Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Uczestnikami domu mogą być osoby, które zostały skierowane do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie w oparciu o następujące dokumenty:

  1. wniosek osoby zainteresowanej lub jego opiekuna prawnego,
  2. wywiad środowiskowy,
  3. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,występujących zaburzeniach psychicznych,
  4. zaświadczenie lekarza rodzinnegostanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

 

Pliki do pobrania: