Pracownia Plastyczno-Pedagogiczna

 

nowegBigggDSC07712

 

Celem pracowni jest:
•    doskonalenie nabytych technik i umiejętności oraz uczenie się nowych
•    uwrażliwianie na piękno,
•    poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej,
•    usprawnianie manualne,
•    rozwijanie pamięci,
•    rozwijanie zasobu słów i pojęć,
•    dbałość o estetykę stanowiska pracy.

Proponowane zajęcia mają również aktywizować uczestników, pobudzać do rozwoju zainteresowań i kreatywności przez dużą różnorodność tematyczną zajęć. Techniki plastyczne najczęściej stosowane to malowanie farbami ( pastele, akwarele, plakatowe, tempery) praca w różnych masach plastycznych( glina, plastelina, modelina, masa solna), tworzenie kolaży, kart okolicznościowych.

W ramach pracowni prowadzone są zajęcia teatralno - literackie, których celem jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, zdobywanie ogólnej wiedzy i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i literatury a także wprowadzenie w polskie tradycje teatralne. Poprzez przygotowywanie scenek i wystąpień na wyjazdy, spotkania integracyjne uczestnicy uczą się funkcjonowania w różnych rolach społecznych, zachowań kreatywnych, ćwiczą zmysły słuchu, wzroku i dotyku oraz koncentrację.

Recytacja wierszy, odgrywanie ról, śpiewanie piosenek rozwija twórczą inicjatywę i aktywność oraz pozytywne cechy charakteru. Uczestnicy nabywają umiejętności prezentacji na scenie, wyrażania uczuć i emocji poprzez gest, mimikę, mowę ciała a także stosowania poprawnej polszczyzny.

Prezentowanie twórczości podczas organizowanych spotkań okolicznościowych (spotkanie opłatkowe z udziałem członków rodzin oraz przedstawicieli gminy, powiatu, kościoła) pozwala uwierzyć im we własne możliwości, że są pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej.


Pracownię prowadzi: Anna Chudzik