Działalność domu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Raniżowskiej działa w kierunku poprawy funkcjonowania uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

Podstawowa działalność domu ukierunkowana jest na:

- zapobieganiu izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych psychicznie, poprzez stwarzanie im warunków sprzyjających integracji wewnętrznej z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem,

- pomocy w zakresie edukacji i rozwiązywania problemów dnia codziennego,

- udzielaniu wsparcia psychicznego,

- przełamywaniu barier we wzajemnych kontaktach.